رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شبیه خوان های تکیه دولت

شبیه خوان ها در تکیه دولت با لباس های مربوط مشغول ایفای نقش های خود هستند.«معین البکاء»که نسخه شبیه خوانی را در دست دارد، در پشت بازیگران دیده می شود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر