رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شرح وظایف فرماندهان

تکالیف فرمانده های دیویزیون ها 

فرمانده های دیویزیون ها در صف و نظام دیویزیون های خود را فرمان می دهند و کمال سعی و مراقبت را خواهند داشت در کم و کسر عده تابین *ها و حضور و غیاب صاحبمنصبان و تابین های دیویزیون های خود و مداخله در جزویات امورات اداره فرمانده های اسکادران های خود نداشته، باید گاه گاه رسیدگی و بازدید تعداد مردم و حالت اسب های دیویزیون های خود را نمایند.

  • تابین: سربازی که درجه ندارد، زیردست

اشتراک گذاری

ارسال نظر