رفتن به محتوا رفتن به فوتر

صلح نامه شاهزاده خانم

صلح نامه «شاهزاده خانم حاجیه زهرا» دختر «شاهزاده محسن میرزا میرآخور »و «عزت القلوب خانم» دختر «پاشاخان مظفرالسلطنه» در سال ۱۳۲۴ هجری قمری

هو المالک بالاستحقاق بعد الحمد و الصلوة، غرض از تحریر این کلمات شرعیه الآیات آن است که به مصالحه صحیحه شرعیه جزمیّه قبول نمود سرکار علّیه عاليه تاج المخدرات«عزت القلوب خانم» (مهر: عزت القلوب) صبیه محترمه طوبی مکان المغفور«پاشاخان مظفرالسلطنه» رحمه الله تعالی از نواب معظمه علّیه عاليه «حاجیه زهرا خانم» الشهیر شاهزاده خانم بنت رضوان معان المبرور«محسن میرزا میرآخور» طاب ثراه بالطوع و الرغبه و الاختیار من دون شائبه الاکراه و الاجبار همگی و تمامی مساحت هفت سهم از جمله پانزده سهم باغ مشهور به حسين آباد ملک متصرفی و مختص به مصالحه معظم الیها را که باغ مزبور محدود به حدود ذیل است: ارضاً و اعیاناً با کافه توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن علی حسب الحصه من الحریم و المعر و البنیان و الجدران و الکرم و الاشجار المثمره و غیر المثمره، شرقیاً مالدره از آنجا منتهی می‌شود همه جا به ارک زنجان، غربیاً دره پایین علی آباد تا آنجایی که می‌رود داخل سیلاب جارچی زیر شورجه ابوطالب شده، جنوبیاً باغ «حاجی محمدباقر» همه جا حد است تا راهی که از شورجه به شهر می‌رود و منتهی به مال دره می‌شود. شمالیاً جاده بالا که به قریه سهرین و غیره می رود و حق السقایه و القنات و کلّما یتعلق بها بلا استثناء شئ منها سواء رقم فی الورقه ام لا در مقابل و عوض مساحت هفت سهم از جمله پانزده سهم شش دانگ باغ شورجه مشهور به باغ «حاجی محمدباقر» و مساحت سه دانگ از کل شش دانگ قريه رحمت آباد معروفه به تازه كند با جمیع منضمات و ملحقات شرعیه و عرفیه آنها من دون اخراج شئ منها و من غیر بقاء حق لها فیها محدودتین به حدود مفصله به انضمام مبلغ دويست تومان (بالای حروف مبلغ سیاق ۲۰۰ تومان) وجه نقد قران جديد ۲۴ نخودی عقد مصالحه شرعیه بینهما مشتملاً علی الشرایط و الارکان خالیاً در قریه رحمت آباد شرقیاً مالدره شهر همه جا راه شورجه حد فاصل است. غربیاً باغ شورجه «حاجی میر بهاءالدین» مرحوم، جنوبیاً جاده تبریز، شمالیاً باغ «حاجی محمدباقر» عن النواقص و البطلان صدور و جریان یافت و اسقاط قاطبه خیارات موجبه بر فسخ لا سیّما خیار الغبن و لو کان فاحشاً بل افحش به عمل آمد و مساحت هفت سهم از جمله پانزده سهم باغ شورجه و مساحت سه دانگ از قریه رحمت آباد به انضمام مبلغ دويست تومان مذکور که عبارت از وجوه المصالحه باشد، به قبض نواب علّیه عالیه مصالحه محترمه رسیدند و کذالک مساحت هفت سهم از جمله پانزده سهم شش دانگ باغ حسین آباد به تصرف سرکار متصالحه مجلله معظمه رسید و غبّذا طرفین هر دو در ضمن عقد خارج لازم شرعی بر ذمّه خودشان وارد نمودند که هر گاه از حال تحریر الی مضی مدت بیست سال تمام کامل هر کدام از ایشان اصالتاً و یا احدی از جانب ایشان وکالتاً یا انتقالاً در خصوص مساحات منتقله از ایشان بایّ نحو کان در صدد ادعا از طرف مقابل و یا به مقام ابطال این مصالحه برآید یا اینکه در مساحات مسطوره کلاً او بعضاً عیناً او منفعتاً مستوفاة او غیرها استحقاق غیر ظهور نماید، باید ناقله آن از عهده غرامت وارده برآید و این صیغه اخیره هم علی النهج المسطور جاری شد و اقرار به عدم توریه و مجبوریت و عدم اقرار به رسم قباله نیز از هر یک از طرفین مسموع گردید. فلهذا مساحت هفت سهم از پانزده سهم شش دانگ باغ «حسین آباد» به سرکار متصالحه محترمه و هکذا مساحت هفت سهم از جمله پانزده سهم باغ شورجه و مساحت سه دانگ از جمله شش دانگ قریه رحمت آباد به ضمیمه مبلغ دويست تومان قران موصوف به نواب مصالحه معظم الیها انتقال به هم رساندند. فلکل واحد منهما التصرف فیما انتقل الیها تصرف الملّاک فی املاکهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم کیف شائت و ارادت و قد کان تحریراً فی الثانی و العشرین من شهر صفر المظفر من شهور سنه ۱۳۲۴ من الهجره النبویه ص

[توشیحات سند] مهر: عزت القلوب- مضمون متن صحیح است مهر: مظفر الدوله(علیقلی خان) بسم الله تعالی قد حصل الاطمینان الکامل التام بما سطر فی الورقه بالشهاده المعتبره فی ۲۵ شهر صفر المظفر سنه ۱۳۲۴ مهر: ابوالمکارم الموسوی.

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.