رفتن به محتوا رفتن به فوتر

صورت ارزاق مصرفی

صورتحسابی از بعضی ارزاق و مواد سبد مصرفی منزل مرحوم «حاجی میرزا ابوالقاسم مجتهد» در سال بحران غائله«ملامحمدعلی»- ۱۲۶۶

هو   طلب اقل«کربلایی محمدعلی عطار» بر ذمه«حاجی حسن» گماشته حضرت حجه الاسلام«سرکارمیرزا ابوالقاسم زنجانی»دامت برکاته
مفروغ به موجب صورت سابق الباقی طلب اینجانب
۴۶ تومان و ۸۶۰۰ دینار
۷، ربیع ۱، قند۶۶۰۰ دینار
کبریت ۸ ربیع ۱
۱۴۵ دینار

۱۱۰۰ دینار
نبات ۵ سیر
۱۲۵۰ دینار
چای ۴۰ مثقال
۳۱۵۰ دینار
حواله بنکدار
7 قران ۱۴ربیع۱
۴۲۵۰ دینار
حواله عزیزعلی قصاب
۶ تومان ۱۵۰۰ دینار
قند یک چارک
۳۶۰۰ دینار
دستی
۵۰۰ دینار
قند چارک
۳۲۵۰ دینار
حنا دو سیر
۱۵۰۰ دینار
چای ۲۰ مثقال
۱۶۰۰ دینار
قند چارک
۳۲۵۰ دینار
چای ۳۰ مثقال
۲۴۰۰ دینار
قند نیم چارک
۱۶۰۰ دینار
گوگرد۱۵۰۰ دینار
۱۴ ماه وجه
۱۰ تومان
حواله عزیزعلی قصاب
۴ تومان
چای ۱۰ مثقال۸۰۰ دینار
چای یک گیروانکه۶۴۰۰ دینار
قند چارک۳۲۵۰دینار
چای ۲۰مثقال۱۶۰۰ دینار
توتون۴۰۰ دینار
قند۳۲۵۰ دینار
فلفل دارچین زردچوبه ۶ سیر۳۷۰۰ دینار
تتمه : از ۱۴ ربیع ۲:۱۲ تومان و ۱۵۰۰ دینار
مجموع(کل): ۲۹تومان و۵۱۰۰ دینار
سنه ۱۲۶۶ قمری

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر