رفتن به محتوا رفتن به فوتر

طفولیت کامران میرزا

در این عکس، «کامران میرزا»بادبادک به دست دارد. عکس را«ناصرالدین شاه»در سال 1282 هجری قمری گرفته است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر