رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عروسی عزیزالسلطان

از راست:«پسر آجودان حضور»-«مستوفی پستخانه»-«آجودان حضور»-«حسام لشکر»-«نایب»-«عزیزالسلطان»-«نسقچی باشی»-«حاجب آقا»

1312

اشتراک گذاری

ارسال نظر