رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عریضه فتحعلی حجاب شیرازی

عریضه«فتحعلی حجاب شیرازی»به«ناصرالدین شاه قاجار»(درباره پیشکش نسخه ای ازدیوان حافظ به خط خود و طلب افزایش مستمری)

منبع: مجله بهارستان-ش. 17

سند از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر