رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«میرزا احمدخان» پسر«محمدرحیم خان قاجار دولو علاء الدوله امیر نظام» از اعاظم اعیان ایران در دربار«ناصرالدین شاه» بود. پس از فوت پدرش به«علاءالدوله» ملقب گردید. او در سال 1283 هجری قمری متولد و از سن 16 سالگی پیشخدمت شاه یا به اصطلاح آن ایام«پیشخدمت مخصوص حضور همایون»، ریاست سواران زرین کمر مهدیه و منصور را داشت. در سال 1303 قمری«امیرتومان» و در سال 1313 هجری قمری حاکم زنجان شد.«اعتمادالسلطنه» در یادداشت های روزانه خود راجع به «علاءالدوله» این طور می نویسد:«میرزااحمدخان پسر علاءالدوله که جوان بسیار بدذات، بخیل، ناپاک، بی ادب، جسور، فضول و مفتّن است.»

اشتراک گذاری

ارسال نظر