رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عمارت«عمادیه» در نیم فرسخی کرمانشاهان

تپه عمادیه مربوط به دوران«ساسانیان»بود و در کرمانشاهان قرار داشت. در زمان حکومت«عمادالدوله» در این منطقه، کاخی روی تپه بنا شد که آن را عمارت یا کاخ«عمادیه» نامیدند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر