رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکسی در خانه حضرت اجل آقای صدر اعظم

از راست: «عزیزالسلطان»-«عزالدوله»-«نایب السلطنه»-«سالار السلطنه»-«رکن السلطنه»-«امین السلطان»-«اعتضاد الملک»

در خانه حضرت اجل آقای صدراعظم، عکس افتاد

اشتراک گذاری

ارسال نظر