رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکس در عمارت مبارکه

از راست: آقای نایب السلطنه(کامران میرزا)-«جناب اشرف صدراعظم»-«قوام الدوله»-«امین الدوله»-«نظام الملک»-«میرزا محمودخان»وزیرمختار

در عمارت مبارکه کاخ گلستان به تاریخ یونت ییل سنه 1310 

اشتراک گذاری

ارسال نظر