رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«حاج آقا رضا»فراش خلوت«فتحعلیشاه»

«ناصرالدین شاه»زیر عکس چنین نوشته است:«تا زمان دولت ما به چهار دولت خدمت کرده است.»

اشتراک گذاری

ارسال نظر