رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرمان اعطای لقب احمدشاهی

فرمان اعطای«لقب احمدشاهی» که جزو آخرین احکام صادره دوره سلطنت این پادشاه قاجاریست 

هوالله    السلطان احمدشاه قاجار۱۳۳۲(سجع مهر)

چون مراتب لیاقت وشایستگی«حاج اسمعیل لاریجانی»منظور نظر کیمیا اثر ملوکانه است، لهذا به موجب صدور این دستخط انجم نُقطِ مبارک، مشارُالیه را به اعطای لقب«مویَّدالسلطانی» قرین افتحار فرمودیم.

 شهر رجب، ایت ئیل۱۳۴۱

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر