قابل توجه پژوهشگران تاریخ مشروطیت

بعد از توپ بستن مجلس، مشروطیت در سراسر کشور سرکوب شد به جز تبریز که مقاومت کرد. به دستور محمد علی شاه نیز با اعزام نیروهای مسلح، تبریز تحت محاصره قرار گرفت. تبریز قهرمان با وجود قحطی و گرسنگی ناشی از محاصره همچنان مقاومت می کرد  و تسلیم نمی شد.این نامه نشانگر تلاشی است از سوی سفرای روس و انگلیس برای برقراری آتش بس موقت و رساندن آذوقه به تبریز.

 

مورخه سلخ ربیع الاول ۱۳۲۷،مطابق ۳۰ماه آپریل ۱۹۰۱
هو،حضورمستطاب اجل اشرف امجداکرم افخمِ والآ؛ دوستان استظهارآ؛ مشفقِ محترم معظمآ
ازطهران ازسفارت دولت بهیّتَین روس وانگلیس،بدوستداران ،خبر رسیده که: امروز وزیرمختارهای دولتینِ قوی شوکتین بحضور شرف اندوز مبارک اعلیحضرت همایونی شرفیات شده وبعدازمذاکرات لازمه ازطرف سَنّی الجوانب همایونی مقرر فرموده اند که امرتلگرافی،بحضرت مستطاب اجل اشرف والآصادرشده است تاروزدوشنبه الی وقت ظهرازطرفین ترک مجادله بشود،ودرظرف این مدت اجازه ،مرحمت فرموده اندآذوقه بشهرتبریز حمل نمایندوکسی ممانعتی نخواهد داشت،ما این مسئله رابه انجمن ایالتی تبلیغ نموده ایم ،ازشمول این الطاف ملوکانه که درباره اهالی آذربایجان شده است ودرنهایت درجه متشکرند؛ ماهانیزازمرحمت شهریاری درمافوق درجه متشکرومفتخربوده وباکمال احترام توقع داریم حضرتمستطاب اجل اشرف والآبروفق امرشهریاری ،ب سرکردگان تمام سواران که دربین راه واطراف شهر هستندمقررفرمایندتاروز مزبوربساعت معینه ترک مجادله نموده وبهیچوجه تیراندازی نکرده واز دهاتیها که غله حمل شهرخواهندنمود، در راههای سردرود،ومرند و باسمینچ هیچکس متعرض دهاتیهای مزبورنشوند، وبهتراست که قزاق مقیم (آنشهرها)که درتحت نظام هستند جز(بسر)راههای مزبورمقررفرمایند بمکاریان متعرض نشده بآسودگی وسهولت غله بشهرحمل نمایند تادرمدت شش روزمذاکرات لازمه بعمل آید،وبدیهیست اقدامات لازمه رادراین باب مبذول خواهندداشت، مسترچارل استیونس ویس قونسول انگلیس،و مستر زکریا نظرینکوف تاجرباشی روس از قبل ماهاشرفیاب حضورمبارک خواهند شدکه مطالب لازمه رانیزشفاهاتبلیغ نمایندوایشان ازطرف ماهاوکیل هستند وقراردادایشان قبول خواهدشد،وخود دوستداران نیزهمه قسم منتظرفرمایشات صادره بوده ودرنهایت میل درانجام آن حاضرهستیم وامیدواریم که حضرتمستطاب اجل اشرف والآ فرصت راغنیمت شمرده ومساعی جمیله رادراین باب دریغ نفرمایندکه شایدازتوجه آنوجود محترم رفع انقلاب(دگرگونی واغتشاش) ایران بحصول آید،ماهاهم حاضریم هرگونه مساعدت لازمه رابنمائیم ،عریضه ایی که از طرف انجمن ،بحضورمبارک عرض کرده اند، در لفّ است ؛وازلحاظ مبارک خواهدگذشت ‌. زیاده چه زحمت افزاید،فی…
نوشتجات لاتین
سه سطر آخر احتمالاً این‌گونه باشد:

A. Министр Управляющий Российская Генеральность Консульство мы в Азербайджане

= Minister Administrator Russian General Consulate in Azerbaijan
A.C Wratislaw
British consul general
سجع مهر بالایی هم ظاهرا اسم همین فرد است که بصورت راتسلا نوشته شده و دیگری بنام اسکندر میباشد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *