رفتن به محتوا رفتن به فوتر

محمدعلی میرزا در زمان ولیعهدی

عکس«محمد علی میرزا» که به خط خود توشیح و اهدا نموده است: در تاریخ ۱۳۱۴ قمری در حرمخانه (احتمالاً تبریز) این عکس خودم را به یادگار به«مشیرالسلطنه» دادم 
شهر ذی حجه ۱۳۱۴

اشتراک گذاری

ارسال نظر