رفتن به محتوا رفتن به فوتر

محمدخان امیرتومان

شیشه مرحوم مغفور محمد خان امیر تومان طاب ثراه است که در سنه 1275 هجری در سن پنجاه سالگی به سعی و اهتمام مرحوم میرزا ابو الحسن خان صنیع الملک نقاش باشی تمت اتمام پذیرفت. سنه1275

اشتراک گذاری

ارسال نظر