رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مشخص کردن مستمری بازماندگان

مستمری بازماندگان مرحوم«شاهزاده محسن میرزا میرآخور»پسر«عبدالله میرزا دارا» ابن«فتحعلیشاه قاجار»و پدر زن«مظفرالدوله زنجانی» ساکن در ولایت خمسه(زنجان)

صبایای مرحوم«محسن میرزا»و غیره

۱۷۱۹ تومان و ۸ قران

بابت

«شاهزاده بیگم خانم» صبیه مرحوم«محسن میرزا» متعلقه عمده الامراءالعظام «آقاخان مظفرالدوله» که از قرار قراء متن در حق اولاد مشارالیه قرار شده

۴۰۰ تومان

کسر شود رسوم ۸۰ تومان

باقی

۳۲۰ تومان

مقرب الخاقان«علیقلی خان عاصم الدوله»

۱۲۵ تومان

کسر شود رسوم ۲۵ تومان

باقی

۱۰۰ تومان

مقرراً تیول

۲۶۱ تومان و ۴۶۰ دینار

قریه سراچم

۶ دانگ

۴۶ تومان ۲۱۰۰ دینار

قریه سرخ آباد

۸۳ تومان و ۸۳۶۰ دینار

قریه کلوچ

۱۳۱ تومان

کسر شود عوض مواجب اخوان محسوب می شود

۱۶۱ تومان ۴۶۰ دینار

باقی

۱۰۰ تومان

مقرب الحضره«میرزا ابراهیم خان سرهنگ»

۶۲ تومان

کسر شود رسوم

۱۲ تومان و ۵ قران

باقی

از بابت تیول«عاصم الدوله»

۵۰ تومان

«امیرحسین خان» از بابت تیول«عاصم الدوله»

۶۲ تومان و ۵ قران

کسر شود رسوم

۱۲ تومان و ۵ قران

باقی

۵۰ تومان

«حسن خان» از بابت تیول ایضاً

۳۱ تومان و ۲۵۰۰ دینار

کسرشود رسوم ۶ تومان و ۲۵۰۰ دینار

باقی

۲۵ تومان

«باقر خان»

۳۱ تومان و ۲۵۰۰ دینار

کسر شود رسوم

۶ تومان و ۲۵۰۰ دینار

باقی

از بابت تیول«عاصم الدوله»

۲۵ تومان

«امیرزاده خانم» صبیه

۸۷ تومان و ۵ قران

کسر شود رسوم

۱۷ تومان و ۵ قران

باقی

از بابت تیول«عاصم الدوله»

۷۰ تومان

۴۲۴ تومان ۸ قران

۲۰۰ تومان

بابت

متعلقه«حسینقلی خان»

۱۰۰ تومان

کسر شود رسوم ۲۰ تومان

باقی

۸۰ تومان

«حاجیه زهرا خانم» متعلقه مرحوم«محسن میرزا»

۲۸۱ تومان

کسر شود رسوم ۵۶ تومان و ۲ قران

باقی

۲۲۴ تومان و ۸ قران

مقرراً تیول املاک«حاجی میر بهاءالدین» موافق سنه ماضیه

۳۹۱ تومان و ۶۶۶۵ دینار

کسر شود

عوض مواجب«میرزا علی سررشته دار»

۱۶۶ تومان و ۸۶۲۵ تومان

مواجب«میرزا علی سررشته دار»

۱۶۴ تومان

به حکومت بدهد

۲ تومان و ۸۶۲۵ دینار

باقی

۲۲۴ تومان و ۸ قران

اولاد«معصومه خانم»

دو نفر

۱۵۰ تومان

کسرشود رسوم ۳۰ تومان

باقی از بابت تیول

۱۲۰ تومان

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.