رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مصالحه نامه میان پدر و پسر

مصالحه نامه ای قدیمی میان پدر و فرزند نابالغ در خصوص نیم دانگ روستای کاوند و آسیاب و عمارت واقع و کل اثاث البیت عمارت روستایی فیمان بین«هدایت الله»فرزند«کربلایی عبدالله زنجانی»و پسرش«عبدالله»مشهور به«آقاجان»  

اشتراک گذاری

ارسال نظر