رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مظفرالدین میرزا

«مظفرالدین میرزا»در کودکی با غلام بچه ها و کنیزکان

عکاس:«ناصرالدین شاه»

اشتراک گذاری

ارسال نظر