رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نشسته:«مظفرالدین میرزا»- از راست:«شاهزاده عبدالمجیدمیرزا میرآخور»(عین الدوله بعدی)- «ساعدالملک»

اشتراک گذاری

ارسال نظر