رفتن به محتوا رفتن به فوتر

معلمان روسی در قزاقخانه

جمعی از صاحبمنصبان روسی که به قزاق های ایرانی در قزاقخانه تعلیم می دادند

اشتراک گذاری

ارسال نظر