رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مقامات کشیکخانه

از راست: «آقای فارس السلطنه» معاون کشیکخانه- «آقای سردار مسعود» کشیکچی باشی و رییس نظام آذربایجان- «آقای دکتر صحت السلطنه» طبیب کشیکخانه

اشتراک گذاری

ارسال نظر