رفتن به محتوا رفتن به فوتر

همسر محمد علی شاه قاجار، دختر کامران میرزا فرزند ناصرالدین شاه بود. ملکه جهان خواهری داشت به نام معزز اعظم که همسر غلام علی خان عزیز السلطان شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100