رفتن به محتوا رفتن به فوتر

منظره زیبای دریاچه

دریاچه و عمارت آبدارخانه مبارکه سلطنت آباد است که به دست مبارک در شهر صفر بارس ییل 1308 عکس افتاده است

اشتراک گذاری

ارسال نظر