رفتن به محتوا رفتن به فوتر

میرپنج خدایارخان

«میرپنج خدایارخان»

بعد از این که مجلس شورای ملی به توپ بسته شد، عده ای از صاحبمنصبان ایرانی بریگاد در اعتراض به این اقدام ضدملی استعفا دادند.«میرپنج خدایاران»نیز از جمله آنان بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر