رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دورنمای میل رادکان- این بنا را به زمان دیالمه و سلاجقه نسبت می دهند

عکاس مخصوص اعلیحضرت شاهنشاهی ارواحنا فداه خانه زاد«عبدالله قاجار»دارالخلافه ناصری

اشتراک گذاری

ارسال نظر