رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای از رییس اداره سیاسی زنجان به مسعودالحکما

خدمت جناب مستطاب اجل اکرم معظم محترم آقای«دکترمسعودالحکما» دام اقباله العالی

راجع به مذاکرات امروزه صبح، جناب مستطاب اشرف افخم آقای رئیس قشون دولت فخیمه مقیم زنجان قبول فرموده اند که بنای متنازعه را از قبرستان بردارند. اما جناب معزی الیه ممنون خواهند شد، هرگاه دو نفر از آن اهالی شهر که در این باب شکایت نموده بودند، به طور نماینده شکایت کنندگان، آمده یک جای مناسب دیگر که از برای اغراض دولت فخیمه در نزدیکی کاروانسرایی واقع شده باشد، فی الفور نشان بدهند.  دوستدار خواهش می نماید به هر طور ممکن باشد، همچه جا را تا امروز شام، تعیین و فیصله نموده، نشان بدهند.غیر از این زحمتی ندارد. در خاتمه احترامات فائقه مرا بپذیرید.

امضاء انگلیسی جناب کاپیتان(هچیبن) صاحب رییس اداره سیاسی زنجان

اشتراک گذاری

ارسال نظر