رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نمایندگان مجلس اول

گروهی از نمایندگان مجلس اول-«مستشارالدوله صادق» و«تقی زاده» در عکس دیده می شوند

از چپ:«تقی زاده» نفر دوم و«مستشارالدوله» نفر سوم

اشتراک گذاری

ارسال نظر