رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نوجوانی معیرالممالک

نخستین توجه به هنر و عکاسی در ایران در دربار شاهان قاجار و در میان اعیان و اشراف پدید آمد و رفته رفته رو به گسترش نهاد و در میان مردم، همگانی گردید. از جمله اعیانی که سر و کارشان به عکاسی افتاد،«دوستعلی خان معیرالممالک»(نظام الدوله)بود. این عکس، نوجوانی او را نشان می دهد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر