رفتن به محتوا رفتن به فوتر

یک قطعه لعل پشت گلی در قابی از الماس، تخمه خورشیدکی را تشکیل می دهد که از آن شعاع های زرین برمی خیزد. هر نیزه زرین به شکوفه ای الماس نشان، مزین است و در انتهای آن مروارید یا زمردی چکه ای به تناوب به چشم می خورد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر