رفتن به محتوا رفتن به فوتر

وادبولسکی در حضور احمدشاه

«احمدشاه»با علامت ستاره مشخص شده. شماره 1:«پرنس وادبولسکی»در پوش سلطنتی در حضور«احمدشاه». شماره 2:«سردار غلامعلی خان عزیزالسلطان» 

اشتراک گذاری

ارسال نظر