رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ورقه مصالحه نامه

ورقه مصالحه نامه به شرط فسخ در واگذاری مساحتی از منزل مسکونی«حاج میرزا ابوطالب زنجانی» در تهران به یکی از ارکان عدلیه وقت، احتمالاً برای بهره برداری جهت محکمه دولتی
نکته جالب، مهری است با سجع «دلّال باشی کلّ ممالک محروسه ایران»

مصالحه نمودند جناب مستطاب شریعتمدار حجه الاسلام مجتهدالعصر والزّمان«آقای حاجی میرزا ابوطالب آقا» سلمه الله تعالی؛ با جناب جلالت مدارعمده الارکان …؟

الله ربّی

آنچه نوشته شده از انتقال مساحت دو دانگ از عمارت مسکونی این احقر که غنی از تحدید است، با جمیع توابع(به قصد)مصالحه خیاریّه، به جناب فخامت نصاب(رکن ؟)العداله زید مجده صحیح است.
کتبه بیده فی الثانی والعشرین(۲۲)مِن ذی الحجه سنه۱۳۱۱«ابوطالب الموسوی»

هو قد اقرّ جناب المصالح المعظم المفخّم ادام الله بقائه کتبَاََ بصحه ما رقم فیه، لدیّ فی۲۲شهرذی الحجه الحرام۱۳۱۱
عبده«مصطفی ابن محمدحسین الحسین؟»
«علیرضا ابن محمدحسین الحسینی»
«حسین ابن محمد حسین الحسینی»(سه برادر تایید کرده اند)
بر مضمون متن شاهدم: دلال باشی کل ممالک محروسه ایران!

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر