رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«مظفرالدین شاه» و «خلیل ثقفی»(اعلم  الدوله) پزشک مخصوصش

در این عکس«محمدعلی شاه»نوجوان نیز دیده می شود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر