رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بعد از تشکیل ژاندارمری بسیاری از ایرانی ها از خانواده های اشراف به ژاندارمری پیوستند. در این عکس، پسر«عمادحضور» که رییس خلوت«ناصرالدین شاه» بود، در لباس صاحبمنصبی ژاندارم دیده می شود. 

اشتراک گذاری

ارسال نظر