رفتن به محتوا رفتن به فوتر

چادر اتباع شیخ فضل الله نوری

طهران- میدان توپخانه، چادر اتباع حاجی شیخ فضل الله برضد اساس مشروطیت 1325

در برخی از منابع درباره نظر«شیخ»نسبت به مشروطه چنین ذکر شده است که مخالفت«شیخ فضل الله نوری» با مشروطه نه از موضع دفاع از استبداد، بلکه برای دفاع از اقتدار شرع بود که به زعم وی با مشروطه خواهی به خطر افتاده بود. براین پایه، او با وفاداری به صورت شریعت و مبانی فقهی و نظام سنت قدمایی خود، از همان ابتدا اصل را بر اجرای احکام شرعی گذارده بود که مقرر بود تا با برپایی مشروطه عملی شود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر