رفتن به محتوا رفتن به فوتر

چند تن از نمایندگان دوره اول مجلس

از راست:«مخبرالملک هدایت»-«صدیق حضرت مظاهر»-«میرزا آقا فرشی»-… – «مرتضی قلی نایینی»-«وثوثق الدوله»-«رییس التجار مهدوی»-«مستشارالدوله صادق»- «حسنعلی هدایت»-«سید حسن تقی زاده»

اشتراک گذاری

ارسال نظر