رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کارخانه ریسمان بافی

طهران- کارخانه ریسمان بافی«حاجی محمدتقی شاه رودی» و«صنیع الدوله» 

اشتراک گذاری

ارسال نظر