رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کالسکه سواری شاه

«ناصرالدین شاه» در کالسکه

«میرزاحسین خان سپهسالار» روبروی شاه نشسته است

اشتراک گذاری

ارسال نظر