رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کلنل فرج الله خان آق اولی

«کلنل فرج الله خان آق اولی»صاحبمنصب ژاندارم که در سال های بعد وارد ارتش جدید شد و تا درجه سپهبدی، ارتقاء مقام یافت

اشتراک گذاری

ارسال نظر