رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کورس شوفری ایران

تصدیق نامه 

به موجب این ورقه، تصدیق می نماید آقای«سیف الله خان» از تاریخ غره خرداد ماه 1307 تا تاریخ 9 مرداد ماه 1308 مرتباً به ادامه تحصیلات خود در مؤسسه اتومبیلرانی و دوره علمی وعملی اتومبیلرانی به اتمام رسانیده و از عهده امتحانات، به ترتیب ذیل برآمده است :

نتیجه امتحانات

قسمت علمی فن اتومبیلرانی : خوب

قسمت عملی فن اتومبیلرانی : خوب

قسمت سوق اتومبیلرانی : خوب

امضاء متخصصین و معلمین کورس ایران

اشتراک گذاری

ارسال نظر