رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کارد مبارکه ناصری که برحسب فرمایش ایالت خراسان این خانه زاد در مقابل سردرب عمارت دولتی خراسان بنا کرده است

دارالخلافه مبارکه طهران- خانه زاد«جلیل الدوله» امیر قاجار- سنه 1319

اشتراک گذاری

ارسال نظر