رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«علیرضاخان گروسی»

«علیرضاخان گروسی» فرزند«زین العابدین خان»، برادر«سرتیپ مظفرخان»و از حاضران رکاب«ناصرالدین شاه» بود. در سال 1300 هجری قمری نشان سرتیپی توپخانه را کسب کرد و 8 سال بعد، درجه آجودانی و سپس امیرتومانی به وی اعطا شد. «علیرضاخان گروسی»در وقایع آذربایجان که در آغاز سال 1328 هجری قمری به رهبری«ستارخان»و«باقرخان» در جریان بود، شرکت داشت.  در جریان قیام«ستارخان» سردارملی و«باقرخان» سالارملی در آغاز سال ۱۳۲۸ قمری، نیرویی به فرماندهی و تحت فرمان«رحیم‌خان» به جنگ آنان رفت و در اردبیل با محصور کردن سپاهیان آنها در حال خاموش کردن قیام بود که دو نیرو یکی به فرماندهی«سردار محیی» از راه انزلی و دیگری با هدایت«سردار بهادر بختیاری» و«یپرم خان» از راه قزوین به جانب آذربایجان برای کمک به«ستارخان» شتافتند و در این میان«علیرضا خان گروسی» امیر تومان هم در محرم ۱۳۲۸ قمری وارد سراب شد و به جانب اهر حرکت کرد تا به همراهی سیصد سوار از گروس که داوطلبانه به لشکر دولتی پیوسته بودند،«ستارخان» را آزاد سازند. «علیرضاخان گروسی» در سال ۱۳۲۹قمری در جنگ و درگیری با«جهانشاه خان امیرافشار» در کرسف از ولایات گروس کشته شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر