رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گله گزاری مظفرالدوله

نامه ای از«مظفرالدوله»به یکی از وزرای دوره صدارت«امین السلطان»و گله گزاری از«علاءالدوله»و«علاءالملک»

این مکتوب تاریخ ندارد ولی با توجه به شیوایی خط احتمالاً از«علیقلی خان مظفرالدوله»باشد نه از«آقاخان» 

سند و شرح: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر