رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ولیعهد با لباس نظامی

از راست:«محمدحسن میرزا»ی ولیعهد-نفر چهارم«امیرحسین خان دریابیگی»- نفر پنجم«یاور احمدخان»- نفر ششم«اسدالله خان»(سلطان)

در این عکس تاریخی«محمدحسن میرزا» با لباس شخصی در میان کسانی که مامور هستند او را از ایران بیرون کنند، دیده می شود.  

ولیعهد به قدری از لباس نظام خوشش آمد که تا روز آخر که مجلس رای به انقراض سلسله قاجاریه داد، این لباس را به تن می کرد. در آن روز که«سرتیپ مرتضی خان» و «امیر لشکر طهماسبی» به قصر سلطنتی رفتند تا ولیعهد را از ایران اخراج نمایند، به او دستور دادند که لباس نظام را از تن بیرون آورد.«محمدحسن میرزا» لباس محبوب خود را کنار گذاشت و از ایران رفت تا دوران تبعید خود را شروع کند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر