رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مظفرالدوله سوم

نشسته«علیقلی خان مظفرالدوله سوم» و پشت سرش«امیرمحمدخان مظفرالسلطنه» در جوانی

نفر اول از چپ در ردیف اول:«عاصم السلطنه» نوه دختری«محمدابراهیم خان مظفرالدوله اول»

عکس و توضیح از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر