رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«فرخ خان امین الملک»(نشسته)در میان مستشاران خارجی

«فرخ خان کاشی»ملقب به القاب«امین الملک»، «وزیر حضور»و «امین الدوله» پسر«میرزا مهدی»بود و پیش از این که در دستگاه«فتحعلیشاه» داخل شود، نام او«ابوطالب» بود، اما بعد از این که از پیشخدمتان خاص شاه شد،«فتحعلیشاه» نام او را«فرخ» گذاشت. «فرخ خان» در سلطنت«فتحعلیشاه» و«محمدشاه» جزء عمله خلوت و پیشخدمت مخصوص بود. او در سلطنت«ناصرالدین شاه» خیلی ترقی کرد و مشاغل مختلف مهمی از قبیل صندوقدار وجوه خاصه، مهردار شاه، رییس عمله خلوت و غیره را برعهده داشت و از مقربین و محارم شاه محسوب می گردید.

مولف کتاب«سیاستکاران دوره قاجاریه» می نویسد:« در یکی از مراسلاتی که میرزا آقاخان به ناصرالدین شاه نوشته، می گوید میرزا یعقوب خان از جانب شارژدافر آمده است و به شدت دلتنگ هستند از اعمال فرخ خان. با انگلیس دوست شده و روس از دست رفته!» این معاهده که به معاهده پاریس معروف است، از معاهدات بسیار ننگین و زیان آوری بود که در دوره قاجاریه به ایران تحمیل شد.

«فرخ خان امین الملک» پس از اقامت ممتد در پاریس و لندن در سال 1274 هجری قمری به سمت ایلچی در دربار عثمانی تعیین گردید. پس از عزل«میرزا آقاخان نوری» از صدارت،«امین الملک» در سال 1275 قمری پس از بازگشت از سفارت اسلامبول به سمت وزارت حضور یعنی وزیر دربار، مهردار شاه و ریاست عمله خلوت شاه برقرار گردید و در سال 1276 قمری به عضویت مجلس شورای وزرا یا مجلس شورای دولتی نائل آمد.«فرخ خان» در دو سفر «ناصرالدین شاه»در سال های 1290 و 1295 از ملتزمین رکاب شاه بود.

عکس از میرغوغا

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر