رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بازدید نایب السلطنه از نظمیه

بازدید نایب السلطنه از نیروی پلیس سوئدی در ایران

نفر سوم از چپ: «وستداهل» رییس تشکیلات نظمیه در ایران 

اشتراک گذاری

ارسال نظر