رفتن به محتوا رفتن به فوتر

این منظره چوب و فلک کردن یک نفر خلافکار را به وسیله فراشان حکومت، نشان می دهد. دو نفر فراش دو سر فلک را گرفته اند و فراش دیگری مشغول وارد کردن ضربات ترکه به پای محکومی است که پایش را به فلک بسته اند. یک نفر هم به عنوان ذخیره! تعدادی ترکه در دست دارد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر