رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کارش در حال عکاسی از خروشچف

خروشچف دوست می دارد که از او در لباس زمستانی اهالی سیبری عکس برداشته شود. لباسی که در سرمای 40 درجه زیر صفر بدن را به خوبی گرم نگه می دارد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100