رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«جناب امیرنظام»که به سلام پرده صورت شاه در روز عید ایستاده و مجلس سلام منعقد شده. پدید آورنده سند:«علیخان والی»

تاریخ عکاسی: 1262-1318قمری

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر